Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

  • wtorek 16 Marzec 2021

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.  z 2005 r. Nr  108 , poz. 908 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
    w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U.  z 2010 r. Nr 123, poz. 840 z późn. zm.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

 Zagadnienia

 Liczba godzin

 I.

 Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

 1

 W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

 1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;  
   2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;  
   4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;  
   5. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;  
   6. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy  – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 7. strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;  
   8. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;  
   9. pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem  pojazdów nienormatywnych;  
   10. członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze  
   11. ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

 II.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

 2

 Omówienie możliwości wystąpienia:

 1. różnych reakcji kierujących pojazdami;  
   2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;  
   3. różnych warunków atmosferycznych w szczególności niedostatecznej widoczności;  
   4. różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu;  
   5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.
 III.

 Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

1

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

 
 

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

 
  Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji – dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

 IV.

Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

1

 V.

Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.

2

 VI.

Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

1

Razem godzin:

 8

 

Warunki zapisu na szkolenie:

Wymagane dokumenty:

dowód wpłaty za szkolenie
– dowód osobisty lub prawo jazdy
– wypełniona karta zgłoszenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień – 8 godzin

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodne z zakresem programu szkolenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych  czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD  ważne przez okres 5 lat.

Koszt szkolenia: 300,00 zł

KONTAKT
Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem: 48 3314163, 48 3314183
  • osobiście 
  • e-mail: brd@word.radom.pl

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeprowadzania egzaminów i szkoleń w trakcie trwania epidemii COVID-19

Do pobrania: