Procedura odwoławcza

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny w terminie 14 dni i od daty egzaminu, do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania. Skargi można  składać w sekretariacie Ośrodka – pokój nr 26.

Skarga może być złożona:

  1. osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym; (sekretariat Ośrodka – pok. nr 26)
  2. przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym; (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, ul. Sucha 13, 26-600 Radom)
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną);
  4. drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym) (adres e-mail: egzamin@word.radom.pl).

W ramach nadzoru nad przebiegiem procesu egzaminowania wszyscy zatrudnieni egzaminatorzy podlegają okresowej kontroli wewnętrznej.
W przypadku wystąpienia wątpliwości dot. przebiegu egzaminu prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu WORD.
Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać:

  • dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
  • egzaminator nadzorujący,
  • osoba upoważniona przez Marszałka Województwa,
  • osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu.