Wynajem placu manewrowego


Opłaty za udostępnienie placu manewrowego WORD:

Kategoria prawa jazdy Czas udostępnienia placu Pojazd OSK Pojazd WORD
 A, A2, A1 AM  30 min 40
 B  30 min 40 100
 B+E, T  30 min 50 100
 C  30 min 50 100
 C+E, D  30 min 50 120

Opłaty za udostępnienie placu manewrowego WORD należy dokonywać na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
26-600 Radom
ul. Sucha 13

57 1020 4317 0000 5702 0436 7983
Bank PKO Bank Polski

Regulamin

udostępniania placu manewrowego oraz pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu umożliwia odpłatne, z zastrzeżeniem pkt 3a, wykorzystanie posiadanej infrastruktury tj. placu manewrowego przy ul. Suchej 13 i Radomskiego 1 oraz pojazdów egzaminacyjnych w celu odbycia jazdy próbnej przed przystąpieniem do egzaminu państwowego w zakresie kat. AM, A1, A2, A, B, C, B+E, C+E, D, T prawa jazdy.
Oferta obejmuje wykonanie następujących zadań egzaminacyjnych:
– ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – w zakresie kat. B, C, D, B+E, C+E, T;
– parkowanie skośne – w zakresie kat. C, D, B+E, C+E, T;
– parkowanie prostopadłe – w zakresie kat. C, D, B+E, C+E, T;
– parkowanie równoległe – w zakresie kat. C, D;
– ruszanie na wzniesieniu – w zakresie kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E, T;
– slalom wolny – w zakresie kat. AM, A1, A2, A;
– slalom szybki – w zakresie kat. AM, A1, A2, A;
– ominięcie przeszkody – w zakresie kat. A1, A2, A.

1. Regulamin udostępniania placu manewrowego oraz pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, zwany „regulaminem” określa zasady korzystania z infrastruktury i wyposażenia WORD .

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.
b) zamawiający – przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców.
c) pojazd szkoleniowy – pojazd zapewniony przez ośrodek szkolenia kierowców i spełniający warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r. późniejszymi zmianami).
d) pojazd pozostający w dyspozycji WORD – pojazd wykorzystywany przez WORD do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.
e) instruktor – osoba zatrudniona lub prowadząca ośrodek szkolenia kierowców spełniająca wymagania określone w Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.
f) OSK – ośrodek szkolenia kierowców działający na podstawie Ustawy i kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.
g) plac manewrowy – zespół stanowisk przeznaczonych do realizacji zadań egzaminacyjnych określony w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 25 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami, nie obejmujący urządzeń do pomiaru prędkości w zakresie kat. AM, A1, A2 i A prawa jazdy.

3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu umożliwia odpłatne wykorzystanie placu manewrowego oraz pojazdów (z wyłączeniem pojazdów kat. AM, A1,A2,A) pozostających w dyspozycji WORD zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2
do regulaminu w terminach określonych przez WORD z zastrzeżeniem pkt 3a.

3a. Osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. B, które posiadają wyznaczony termin egzaminu praktycznego oraz trzykrotnie uzyskały wynik negatywny z części praktycznej egzaminu państwowego w WORD w Radomiu, mogą nieodpłatnie odbyć 30 minutową jazdę próbną przy wykorzystaniu pojazdu ośrodka szkolenia kierowców w terminie od 01.07.2019r. do 31.08.2019 r.

4. Warunki korzystania z placów manewrowych i pojazdów WORD:
– jazdy próbne odbywają się przy wykorzystaniu pojazdów szkoleniowych lub pojazdów pozostających w dyspozycji WORD z zastrzeżeniem pkt 3a;
– jazdy próbne odbywają się pod nadzorem instruktora;
– w czasie trwania jazdy próbnej na placu manewrowym może przebywać wyłącznie osoba ubiegająca się o prawo jazdy określonej kategorii, instruktor oraz osoby upoważnione przez Dyrektora WORD.

5. WORD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia jazd próbnych tj. jakiekolwiek szkody osoby odbywającej jazdy próbne, instruktora oraz użytych pojazdów.

6. Pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody powstałe w wyniku realizacji jazdy próbnej ponosi zamawiający.

7. Zabrania się przebywania na placu manewrowym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

8. Przedstawiciel WORD ma prawo do przerwania jazdy próbnej w przypadku niestosowania się uczestnika do regulaminu.

9. Zamawiający przed realizacją jazd próbnych w WORD jest obowiązany:
– dostarczyć do siedziby WORD przy ul. Suchej 13 wypełnioną kartę zgłoszenia
– stanowiącą załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 1a do regulaminu;
– uiścić opłatę zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 3a;

10. Osoby odbywające jazdy próbne i instruktorzy są obowiązani do:
– posiadania dokumentu tożsamości (w przypadku instruktora: ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy) i okazywania go na polecenie pracownika WORD;
– przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do ustnych poleceń pracownika WORD.

11. Osoby odbywające jazdy próbne i instruktorzy są obowiązani do opuszczenia placu manewrowego niezwłocznie po upływie czasu na jaki plac manewrowy został udostępniony lub w przypadku naruszenia regulaminu na ustne wezwanie pracownika WORD.

12. Zamawiający może pisemnie zgłosić rezygnację z jazd próbnych nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem. W przeciwnym razie wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

13. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia jazd próbnych w wyznaczonym terminie z winy WORD wniesiona opłata podlega zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet zajęć w innym terminie.

14. WORD zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu udostępnienia pojazdów
i placów manewrowych.

Wszelkie sprawy związane z udostępnieniem placu manewrowego które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami).

 

Lipiec 2020
PWŚCPSN
« Cze   Sie »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31