Dokumenty

Aby uzyskać prawo jazdy:

1)  orzeczenie  lekarskie
Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2)  fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

3)  numer PKK (profil kandydata)
Należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, wypełnić wniosek, załączyć orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wygeneruje profil kandydata (PKK).

4)  szkolenie
Z numerem PKK ( profilem kandydata ) należy zgłosić się do dowolnie wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców. Tam odbyć szkolenie w wymaganym zakresie.
Po zakończeniu szkolenia, Ośrodek zaktualizuje Twój profil (PKK) w systemie teleinformatycznym.

5)  egzamin państwowy
Z numerem PKK (profilem) oraz ważnym dowodem osobistym (ewentualnie paszportem lub kartą pobytu)  i potwierdzeniem wpłaty za egzamin, należy zgłosić się do WORD celem ustalenia terminu egzaminu państwowego.
Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
a) dowód osobisty,
b) kartę pobytu,
c) paszport,
d) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
e) polski dokument tożsamości cudzoziemca,
f) zgoda na pobyt tolerowany.
.
Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój profil (PKK) w systemie teleinformatycznym.

6)  odbiór prawa jazdy
Wydział Komunikacji po wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie prawa jazdy, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.