Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.  z 2005 r. Nr  108 , poz. 908 z późn. zm.),
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
      w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U.  z 2010 r. Nr 123, poz. 840 z późn. zm.

    PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

     Zagadnienia

     Liczba godzin

     I.

     Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

     1

     W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

     1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;  
       2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
     3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;  
       4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;  
       5. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;  
       6. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy  – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
     7. strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;  
       8. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;  
       9. pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem  pojazdów nienormatywnych;  
       10. członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze  
       11. ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

     II.

    Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

     2

     Omówienie możliwości wystąpienia:

     1. różnych reakcji kierujących pojazdami;  
       2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;  
       3. różnych warunków atmosferycznych w szczególności niedostatecznej widoczności;  
       4. różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu;  
       5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.
     III.

     Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

    1

    Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

     
     

    Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

     
      Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji – dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

     IV.

    Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

    1

     V.

    Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.

    2

     VI.

    Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

    1

    Razem godzin:

     8

     

    Warunki zapisu na szkolenie:

    Wymagane dokumenty:

    dowód wpłaty za szkolenie
    – dowód osobisty lub prawo jazdy
    – wypełniona karta zgłoszenia

    Czas trwania szkolenia: 1 dzień – 8 godzin

    Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodne z zakresem programu szkolenia.

    Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych  czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD  ważne przez okres 5 lat.

    Koszt szkolenia: 300,00 zł

    KONTAKT
    Szczegółowe informacje można uzyskać:

    • telefonicznie pod numerem: 48 3314163, 48 3314183
    • osobiście 
    • e-mail: brd@word.radom.pl

    Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeprowadzania egzaminów i szkoleń w trakcie trwania epidemii COVID-19

    Do pobrania: