Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów w zakresie kategorii A,C,D

 

REKRUTACJA NA KURS: do 22 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna :

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 21 lutego 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;

rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 28 czerwca 2019 r. poz. 1206) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego może zostać osoba spełniająca wymogi zawarte  w ustawie tj. osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone są o dostarczenie karty zgłoszenia do Wydziału Szkoleń WORD Radom.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 

Koszt kursu:  1800 za każdą kategorie rozszerzającą uprawnienia.*

* w  przypadku kursu w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy opłata ulega zmniejszeniu  o 100 zł w zakresie każdej z pozostałych kategorii.

Do pobrania: