Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z poźń. zm.),

Ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r., poz. 151 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 995).

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1-5; 8 i 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r.; poz. 151,  poźn. zm.)

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie średnie;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzonego egzaminu
 • prawo jazdy właściwej kategorii lub
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

 1. formularz zgłoszeniowy wraz z zaliczką w wysokości 200 zł.
 2. kserokopia prawa jazdy;
 3. kserokopia świadectwa szkolnego
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 6. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

 

Czas trwania

około 4 miesięcy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 – 15.00 (z wyjątkiem przypadających świąt)

Koszt Kursu:

 • 4000 zł. brutto (kurs podstawowy – kat. B).
 • 1400 zł. brutto za każdą kategorie rozszerzającą uprawnienia

Możliwość płacenia w ratach

Wpłat należy dokonać na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
26-600 Radom
ul. Sucha 13
89 1240 5703 1111 0000 4902 7596

Bank PEKAO SA w Radomiu

Najbliższy termin kursu:

Szanowni Państwo,

WORD Radom informujemy, że prowadzony jest nabór na kurs dla kandydatów egzaminatora i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kurs rozpocznie się w dniu 16.07.2016 o godz. 9:00 w siedzibie WORD RADOM  przy ul. Suchej 13. – sala nr 6.

Na wspomnianym spotkaniu zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem zakresu prawa jazdy kategorii B (test i jazda na placu manewrowym).

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego  wraz z opłatą za egzamin kwalifikacyjny (200 zł) osobiście lub e-mail: egzamin@word.radom.pl  

 

UWAGA !!!

Zajęcia na kursie organizowane są wg harmonogramu sporządzonego przed rozpoczęciem zajęć;

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne ( zajęcia realizowane są w siedzibie WORD Radom w sali nr 6);

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów wystawione przez WORD Radom

 

e-mail: egzamin@word.radom.pl

Do pobrania: